Skip to content Skip to footer

REGULAMIN PROJEKTU CYBERBAKCYL – KREATYWNI I BEZPIECZNI W INTERNECIE

1. Projekt „BiznesKids” jest projektem realizowanym przez Fundację Stan (zwaną dalej “Organizatorem”).
2. „BiznesKids” jest projektem finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Innowacyjna Edukacja.
3. Udział w projekcie „BiznesKids” realizowanym przez Fundację Stan jest bezpłatny.

I CELE Projektu „BiznesKids”

1. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat przedsiębiorczości dzieciom w wieku 11-14 lat oraz nauczycielom.
2. W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy tematy zajęć:
Temat 1 “Zaplanuj swój budżet” – uczestnicy nauczą się zarządzać swoim kieszonkowym.
Temat 2 “Bądź Panem swoich danych” – ochrona własnej prywatności. Zajęcia te kładą nacisk na kontrolę treści i danych prezentowanych odbiorcom w internecie.
Temat 3 “Twój pomysł na biznes” – ramach tych warsztatów dzieci stworzą plan na wybrany mini-przedsiębiorstwo, które może funkcjonować w cyberświecie.

II ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja na zajęcia „BiznesKids” odbywa się on-line, poprzez stronę internetową: bizneskids.pl
2. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania liczby miejsc lub ogłoszenia zakończenia rekrutacji. Warunkiem uczestnictwa jest założenie konta oraz poprawne wypełnienie formularza “zapisz klasę na zajęcia” znajdującego się na stronie „BiznesKids” przez nauczyciela za zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz zaakceptowanie regulaminu zajęć.
3. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia klasy do projektu wiąże się z otrzymaniem kodu pozwalającego zalogować się na zajęcia prowadzone on-line.

III ZAJĘCIA

1. Zajęcia prowadzone są w trybie on-line na platformie wskazanej przez organizatora.
2. Nauczyciel może zarejestrować klasę na zajęcia z trzech oferowanych tematów.
3. W trakcie trwania zajęć uczestnicy pozostają pod nadzorem nauczyciela w klasie.
4. Uczestnicy zobowiązują się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia oraz czynnego brania udziału w przygotowanych przez niego aktywnościach.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu bądź godziny odbywania się zajęć określonych w programie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zajęć zostaną poinformowani z wyprzedzeniem drogą e-mailową.
6. W razie odwołania zajęć „BiznesKids. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.
7. Zajęcia on-line odbywają się poprzez program do komunikacji internetowej, za pomocą linków przesłanych nauczycielom po założeniu konta i wyborze tematu oraz terminu zajęć „BiznesKids”.
8. Organizator nie zapewnia sprzętu elektronicznego, ani dostępu do Internetu uczestnikom projektu.


IV PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Rekrutacja do projektu „BiznesKids” odbywa się za pośrednictwem i formularzy internetowych zamieszczonych na stronie internetowej projektu.
2. Nauczyciel zgłaszający klasę biorącą udział w projekcie, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dzieci uczestniczących w zajęciach przez Fundację Stan.
3. Do praw i obowiązków Fundacji Stan związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Fundacja Stan zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach „BiznesKids”przez klasę jest niemożliwe i w związku z tym równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.
6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w formiezdjęć udostępnianych na stronie „BiznesKids”.” oraz mediach społecznościowych „BiznesKids”.
7. Nauczyciel wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej „BiznesKids” drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
8. Administratorem bazy danych osobowych wymienionych w cz. IV niniejszego regulaminu jest Fundacja Stan, nr KRS 0000563218, siedziba: Nowy Świat 55 / 9, 00-042 Warszawa, Polska.

Projekt finansowany z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Program Wsparcia Edukacji”, Innowacyjna Edukacja, dotacja UMOWA Nr MEiN/2023/DPI/2858
FUNDACJA STAN

Nowy Świat 55 / 9,
00-042 Warszawa
KRS: 0000799103
NIP: 5252798313

KONTAKT

info@bizneskids.pl

LEGAL

Polityka prywatności

Fundacja Stan© 2024. All Rights Reserved.

Skip to content